Produkty konsumenckie

Warunki gwarancji na produkty konsumenckie


 1. Gwarantem jakości urządzenia jest firma ODKURZACZE Sp. z o.o.
 2. ODKURZACZE Sp. z o.o. zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie wad oraz naprawę produktu w okresie trwania gwarancji zgodnie z zasadami i na warunkach zawartych w niniejszej gwarancji.
 3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od daty sprzedaży.
 4. ODKURZACZE Sp. z o.o. przedłuża nieodpłatnie gwarancje do 5 lat. Warunkiem jest rejestracja produktu na stronie internetowej www.odkurzaczesebo.pl/zarejestruj-produkt-sebo rejestracja produktu konsumenckiego w ciągu 12 miesięcy do daty zakupu.
 5. Dokumentem uprawniającym do gwarancji jest dowód zakupu z czytelną datą sprzedaży.
 6. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego produktu do Centrum Serwisowego ODKURZACZE Sp. z o.o.
 7. Warunki niniejszej gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Każdy produkt marki SEBO oferowany przez ODKURZACZE Sp. z o.o. posiada unikalny numer seryjny, który jest zarejestrowany w bazie ODKURZACZE Sp. z o.o.
 9. Wady i usterki ujawnione w czasie gwarancji muszą być zgłoszone do Centrum Serwisowego ODKURZACZE Sp. z o.o. na infolinie 603 690 653, pocztą elektroniczną info@odkurzaczesebo.pl lub adres korespondencyjny (ODKURZACZE Sp. z o.o., ul. Szczęśliwicka 54 lok. U3, 02-353 Warszawa). 
  Zgłoszenie musi zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej
  • telefon kontaktowy
  • adres odbioru produktu, numer seryjny, dowód zakupu.
 10. ODKURZACZE Sp. z o.o. realizuje serwis gwarancyjny na zasadach „door2door”.
 11. W przypadku wysyłki produktu klient ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia go przed ewentualnymi uszkodzeniami.
 12. Reklamowany produkt powinien być: dostarczony wraz z wyposażeniem standardowym, czysty, z czytelną tabliczka znamionową.
 13. Produkt konsumencki przeznaczony jest do użytku wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, a jego użytkowanie musi być zgodne z instrukcją obsługi.
 14. Gwarancją objęty jest produkt użytkowany wyłącznie dla celów prywatnych, przez osobę fizyczną, która nabyła sprzęt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową i gospodarczą. Gwarancji nie udziela się na produkty używane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 15. Naprawy gwarancyjne produktów ODKURZACZE Sp. z o.o. nie obejmują:
  • uszkodzeń i wad wywołanych wskutek zawilgoceń podzespołów elektrycznych, zalań, pożarów, działania czynników chemicznych, niewłaściwego transportu oraz samowolnych napraw.
  • uszkodzeń mechanicznych – pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem.
  • uszkodzenia w przypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych, akcesoriów oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niezgodności produktu z umową.

Podstawowy okres gwarancji: 24 miesięcy

Dodatkowy bezpłatny okres gwarancji: 36 miesięcy. Warunkiem jest zarejestrowanie produktu przed upływem 12 miesięcy dni od daty zakupu.